حمایت مالی از غدیر (یاوران غدیر)
حداقل 10 هزار تومان