فراخوان جذب استاد

 

ثبت نام در کارگاه های تخصصی موسسه

«فرم اطلاعات فردی اساتید مؤسسه غدیر شناسی»

مشخصات فردی
نام(*)
ورودی نامعتبر

نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر

نام پدر(*)
ورودی نامعتبر

کد ملی(*)
ورودی نامعتبر

مذهب
ورودی نامعتبر

تاریخ تولد
ورودی نامعتبر

محل تولد
ورودی نامعتبر

جنسیت
ورودی نامعتبر

وضعیت نظام وظیفه(آقایان)(*)
ورودی نامعتبر است

شماره شناسنامه
ورودی نامعتبر است

محل صدور
ورودی نامعتبر

وضعیت تاهل(در صورت طلاق یا متارکه حتما قید بفرمایید)
ورودی نامعتبر است

تعداد فرزند
ورودی نامعتبر است

 
مشخصات تحصیلی
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
محل اخذ مدرک
سال پایان
1
ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

2
ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

3
ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

4
ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

5
ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

 
سوابق اجرایی
تاریخ شروع
تاریخ پایان
سمت
نام محل کار
نشانی و تلفن
نوع استخدام
1
ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر است

2
ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر است

3
ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر است

4
ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر است

5
ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر است

 
دوره های آموزشی تخصصی و مهارتی
عنوان دوره
میزان مهارت
طریقه فراگیری/مدت آموزش
مدرک
1
ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

2
ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

3
ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

 
سوابق آموزشی
عنوان درس
مقطع
دانشگاه
تاریخ
1
ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

2
ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

3
ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

 
سوابق پژوهشی
عنوان
1
ورودی نامعتبر

2
ورودی نامعتبر

3
ورودی نامعتبر

4
ورودی نامعتبر

 
نشانی و تلفن منزل و محل کار
نشانی منزل
ورودی نامعتبر

کد پستی 10 رقمی
ورودی نامعتبر

کد شهر
ورودی نامعتبر

تلفن منزل
ورودی نامعتبر

تلفن همراه(*)
ورودی نامعتبر

پست الکترونیکی
ورودی نامعتبر

نشانی محل کار
ورودی نامعتبر

تلفن محل کار
ورودی نامعتبر

 
امضاء و امنیت

امضا
ورودی نامعتبر است

کد امنیتی(*)
کد امنیتی
  بازآوری کد امنیتیورودی نامعتبر