برکه غدیرخم

برکه غدیرخم (1)

%ق ظ، %27 %082 %776 ساعت %04:%ارديبهشت

تصاویری از برکه غدیرخم