سخنرانی

سخنرانی (17)

%ب ظ، %02 %424 %-2668 ساعت %12:%

استاد توحیدی - تبلیغ غدیر

نوشته شده توسط

%ب ظ، %02 %422 %-2668 ساعت %12:%

استاد فاطمی نیا - مراتب ولایت2

نوشته شده توسط

%ب ظ، %02 %415 %-2668 ساعت %12:%

استاد فاطمی نیا - مرتبه ولایت 1

نوشته شده توسط

صفحه2 از2