خطبه غدیر

خطبه غدیر (8)

%ق ظ، %27 %115 %810 ساعت %05:%ارديبهشت

خطبه دوم

نوشته شده توسط
خطبه دوم

%ق ظ، %28 %385 %776 ساعت %11:%ارديبهشت

خطبه سوم

نوشته شده توسط
خطبه سوم

%ق ظ، %28 %384 %776 ساعت %11:%ارديبهشت

خطبه چهارم

نوشته شده توسط
خطبه چهارم

%ق ظ، %28 %383 %776 ساعت %11:%ارديبهشت

خطبه پنجم

نوشته شده توسط
خطبه پنجم

%ق ظ، %28 %380 %776 ساعت %11:%ارديبهشت

خطبه ششم

نوشته شده توسط
خطبه ششم

%ق ظ، %28 %379 %776 ساعت %11:%ارديبهشت

خطبه هفتم

نوشته شده توسط
خطبه هفتم

%ق ظ، %29 %115 %-2634 ساعت %05:%

خطبه هشتم

نوشته شده توسط
خطبه هشتم

%ق ظ، %27 %115 %810 ساعت %05:%ارديبهشت

خطبه نهم

نوشته شده توسط
خطبه نهم