%ق ظ، %29 %251 %1396 ساعت %08:%مهر

پرهیز از اسراف

امام صادق(ع) مشاهده کردند که سیبی را نیم خورده از خانه بیرون انداخته اند؛

خشمگین شدند و فرمودند: اگر شما سیر هستید، خیلی از مردم گرسنه اند؛ خوب بود

آن را به نیازمندش می دادید.

بحار، جلد 63، صفحه 432