%ق ظ، %23 %259 %1396 ساعت %08:%مهر

نیکی به خانواده

امام صادق علیه السلام:

هرکس به خانواده اش نیکی کند، عمرش دراز می شود.

« من حسن بره باهل بیته، مد له فی عمره»

کافی، جلد 2، صفحه 105