%ق ظ، %25 %271 %1396 ساعت %09:%مهر

سرآغاز و سرانجام امور

امام سجاد علیه السلام:

بهترین سرآغاز کارها، راستی است و بهترین سرانجام آنها، وفاداری.

« خیر مفاتیح الامور الصدق، و خیر خواتیمها الوفاء »

میزان الحکمه/ جلد 2/ صفحه 561