%ق ظ، %27 %360 %1396 ساعت %11:%مهر

توبه

امام علی علیه السلام:

کسی که توبه را به فردا حواله دهد، از هجوم مرگ در معرض بزرگترین خطر است.

« مسوف نفسه بالتوبة، من هجوم الاجل علی اعظم الخطر»

میزان الحکمه/ ج 2/ ص 136