%ق ظ، %17 %278 %1396 ساعت %09:%مهر

بی رغبتی به دنیا

 

امام علی (ع) می فرمایند:

بی رغبتی به دنیا بزرگترین آسایش است.

  « الزهد فی الدنیا الراحـة العظمی »

غررالحکم/ص276/ح6077