%ق ظ، %18 %301 %1396 ساعت %09:%مهر

اندرز

امام علی(ع):

پرده غفلت با اندرزها کنار می رود.

 

عیون الحکم والمواعظ، ص 187