چهار سوال قیامت

امام صادق (ع):

 

بدان فردا که در برابر خداوند عزوجل قرار گیری از چهار چیز پرسیده میشوی:

1) جوانی ات را در کجا نابود ساختی؟

2) عمرت را در کجا سپری کردی؟

3) ثروتت را از کجا به دست آوردی؟

4) و آن را در کجا خرج کردی؟

 

الکافی/ج2/ص135/ح20