پنج عاملِ صفای دل

پیامبر اکرم(ص) می فرمایند:

پنج چیز دل را صفا می دهد و سختی قلب را برطرف می کند:

 

1. همنشینی با علما

2. دست بر سر یتیم کشیدن

3. نیمه شب استغفار کردن

4. کم خوابیدن شب

5. روزه

 

منبع: نصایح، صفحه 218