شهادت امام سجاد(ع)

هرگز نگذاشت تا ابد شب باشد

او ماند که در کنار زینب باشد

سجاد که سجاده به او دل می بست

تدبیر خدا بود که در تب باشد

شهادت امام سجاد (ع) تسلیت باد