سه داستان کوتاه و زیبا

{ ایمان } 

روزى روستاييان تصميم گرفتند براى بارش باران دعا كنند در روزي كه براى دعا جمع شدند تنها يك پسربچه با خود چتر داشت؛ این یعنی ایمان...

 

{ اعتماد }

كودك يك ساله اى را تصور كنيد زماني كه شما او را به هوا پرت مي كنيد او مي خندد زيرا مي داند اورا خواهيد گرفت؛ اين يعنى اعتماد...

 

{ امید }

هر شب به رختخواب مي رويم؛ ما هيچ اطمينانى نداريم كه فردا صبح زنده برمي خيزيم با اين حال هر شب ساعت را براى فرداكوك مي كنيم؛ اين يعنى اميد...

 

برایتان "ایمان ، اعتماد و امید به خدا" را آرزو می کنیم.