مباهله

آیه مباهله: هرکس با تو پس از آن که آگاه شدی، به مجادله برخیزد، بگو بیایید تا بخوانیم فرزندان خود و فرزندان شما را، زنان خودذ و زنان شما را، و لعنت خدا بر گروه دروغگو بفرستیم.

(آل عمران - 61)

مباهله پیامبر (ص)  با مسیحیان نجران، در روز بیست و چهارم ذی حجه سال نهم هجری اتفاق افتاد. طبق توافق قبلی، پیامبر(ص) و نمایندگان نجران برای مباهله به محل قرار رفتند. ناگاه نمایندگان نجران دیدند که پیامبر (ص)  فرزندش حسین(ع) را در آغوش دارد، دست حسن (ع) را در دست گرفته و علی و زهرا (س) همراه اویند. مسیحیان، هنگامی که این صحنه را مشاهده کردند، سخت به وحشت افتادند و از اینکه پیامبر(ص) عزیزترین و نزدیکترین کسان خود را به میدان مباهله آورده بود،  دریافتند که او نسبت به ادعای خود ایمان راسخ دارد، زیرا در غیر این صورت، عزیزان خود را در معرض خطر آسمانی و الهی قرار نمی‌داد. بنابراین از اقدام به مباهله خودداری کردند و حاضر به مصالحه شدند. مباهله، روز فروریختن صلیب های طلایی، روز پیروزی علم و فرهنگ بر  شمشیر و جنگ است. با ترویج و تبلیغ مباهله می‌توان از مظلومیت پیامبر (ص) دفاع کرد و می توان این سند محکم و برترین فضیلت قرآنی اهل‌بیت(ع) را بر همگان متجلی ساخت..