کاربرگ های آموزش و پژوهش

 فایل pdf کاربرگ فرم ثبت نام در کارگاه ها : دانلود

 

فایل pdf کاربرگ مناظره : دانلود

فایل word کاربرگ مناظره: دانلود

 

فایل pdf کاربرگ کنفرانس علمی : دانلود

فایل word کاربرگ کنفرانس علمی: دانلود

 

فایل pdf کاربرگ فعالیت تشکیلاتی : دانلود

فایل word کاربرگ فعالیت تشکیلاتی: دانلود

 

فایل pdf کاربرگ تکالیف پژوهشی : دانلود

فایل word کاربرگ تکالیف پژوهشی: دانلود

 

فایل pdf پایگاه خبری غدیرشناسی : دانلود

فایل word پایگاه خبری غدیرشناسی: دانلود

 

فایل pdf کاربرگ بودجه بندی امتیازات مشهد : دانلود