ثبت نام در کارگاه های تخصصی موسسه

 

 

«ثبت نام درکارگاه آموزش خورشید هشتم (امام رضا شناسی) مجازی آنلاین تصویری»

توجه: قبل از ثبت نام کد 641 را به سامانه 30001904 ارسال و شناسه غدیری خود را دریافت نمایید.

 

جهت دانلود کتاب حضرت رضا (ع) مظهر رأفت خدا ، کتابخوانی دوره تربیت استادی کلیک کنید.

 

 

 

 

 

مشخصات فردی
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
نشانی و تلفن
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
پرداخت اینترنتی
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
امضاء و امنیت
ورودی نامعتبر