اسناد غدیر

اسناد غدیر (1)

%ق ظ، %26 %243 %1395 ساعت %09:%ارديبهشت

۱۱۰سند غدير از کتب اهل سنت+سند

نوشته شده توسط


با توجه به اينکه در تمامي منابع معتبر شيعه واقعه غدير به طور کامل همراه با وقايع قبل و اتفاقات بعد از آن ذکر شده است از ذکر منابع شيعه در زمينه سند واقعه غدير خودداري کرده و صرفا منابع اهل سنت را ذکر کرديم.