کانون های مساجد آذربایجان غربی، آماده پذیرایی از بحث غدیر شناسی