دیدار و گفتگو با آقاي دكتر محمد امجدي، معاون پژوهشي و منابع انساني و خانم فاطمی رئیس اداره آموزش منابع انسانی اداره كل آموزش و پرورش استان گیلان- خبر تصویری مطلب ویژه

دیدار و گفتگو با آقاي دكتر محمد امجدي، معاون پژوهشي و منابع انساني و خانم فاطمی رئیس اداره آموزش منابع انسانی اداره كل آموزش و پرورش استان گیلان

چهارشنبه 1396/5/11