ديدار و گفتگوی ریاست مؤسسه غدیرشناسی و معاون اموراستانها با مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان گيلان دکتر فاضلی- رشت- خبر تصویری مطلب ویژه

ديدار و گفتگوی ریاست مؤسسه غدیرشناسی و معاون اموراستانها با مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان گيلان دکتر فاضلی- رشت

چهارشنبه 1396/05/11