برگزاری کارگاه غدیرپژوهی در مؤسسه ی نورالیقین در استان قم- خبر تصویری

برگزاری کارگاه غدیرپژوهی در مؤسسه ی نورالیقین در استان قم

پنجشنبه، 12 مرداد1396