بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه کالای تولید ایران